Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuingedrukte woorden zoals deze hieronder in het artikel worden gedefinieerd.

1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden

2. Inschrijfprocedure: de procedure die klant/lid doorloopt om zich bij Studievereniging Vesta in te kunnen schrijven als lid van Studievereniging Vesta en voor activiteiten en acties van Studievereniging Vesta.

3. Inschrijver: de persoon die de Inschrijfprocedure doorloopt.

4. Lid (‘gewoon lid’): persoon die na betaling en voltooiing van zijn lidmaatschap deel uitmaakt van Studievereniging Vesta.

5. ALV: Algemene Leden Vergadering. De ALV wordt eenmaal per jaar georganiseerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (levering van) diensten, (levering van) goederen, documenten, eventuele (email) nieuwsbrieven, informatie (e‐mail)berichten, digitale en fysieke mailingen, de website, de inschrijfprocedure, alsmede (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid van algemene leverings‐ of betalingsvoorwaarden en/ of andere algemene bijzondere voorwaarden dan die van Studievereniging Vesta is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar de website (https://svvesta.nl/, hierna te noemen: “de website”).

Artikel 3. Lidmaatschap Studievereniging Vesta

1. Het lidmaatschap van Studievereniging Vesta loopt van 1 september t/m 31 augustus.

2. Iedere student aan de Hogeschool Utrecht, opleiding Integrale Veiligheidskunde heeft de mogelijkheid zich in te schrijven bij Studievereniging Vesta.

3. Inschrijven is enkel mogelijk door het daarvoor bestemde formulier volledig en correct in te vullen en te ondertekenen. Ook is inschrijving mogelijk door middel van het inschrijfformulier op de website.

4. Elk lid is verplicht de jaarlijkse contributie af te dragen aan Studievereniging Vesta, welke is vastgesteld tijdens de ALV en alleen bij een ALV gewijzigd kan worden. Betaling geschiedt middels automatisch incasso.

5. Leden kunnen te allen tijde het lidmaatschap opzeggen. Een lidmaatschap wordt voor een heel collegejaar aangegaan. Dit betekent dat bij opzegging van het lidmaatschap geen (deel van de) contributie teruggevorderd kan worden.

6. Wanneer een lidmaatschap niet schriftelijk en vóór 31 augustus wordt opgezegd, zal het lidmaatschap automatisch met een jaar worden verlengd.

7. Wanneer Studievereniging Vesta contributie af heeft kunnen schrijven, ontvangt de Inschrijver binnen 10 werkdagen een bevestiging van inschrijving.

8. Studievereniging Vesta, of partners van Studievereniging Vesta, kunnen te allen tijde vragen om identificatie en/of het studentnummer van een lid, wanneer deze van de diensten van Studievereniging Vesta gebruik wenst te maken.

10. Studievereniging Vesta biedt activiteiten aan leden en niet‐leden aan. Indien een persoon wenst deel te nemen aan een activiteit is Studievereniging Vesta gerechtigd een financiële bijdrage te vragen aan deze persoon.

11. Studievereniging Vesta is te allen tijde gerechtigd om niet‐leden uit te sluiten van deelname aan activiteiten.

Artikel 4. Privacy

1. De gegevens in het ledenbestand van Studievereniging Vesta vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden alleen gebruikt voor ledenactiviteiten van Studievereniging Vesta en worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 5. Algemene bepalingen

1. Een lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2. Studievereniging Vesta is te allen tijde bevoegd om haar rechten en verplichtingen jegens het lid over te dragen.

3. Studievereniging Vesta is te allen tijde gerechtigd de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen.

4. Studievereniging Vesta is te allen tijde gerechtigd om het lidmaatschap van een lid op te schorten of te beëindigen wanneer Studievereniging Vesta dit wenselijk acht, volgens de voorwaarden omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Studievereniging Vesta.

5. De algemene bepalingen zoals hierboven omschreven zijn aanvullend op de statuten van Studievereniging Vesta, welke op te vragen zijn bij Studievereniging Vesta en via de Kamer van Koophandel, en op het Huishoudelijk Reglement van Studievereniging Vesta.